Szukaj na stronie

Kontakt

Klimatyzacje

klimapl@onet.pl

Rekuperacja w wentylacji

2011-09-21 17:23

Urządzenia, sposoby odzysku ciepła możemy podzielić na cztery grupy: 
1. Recyrkulacja - jest to zawracanie części powietrza wywiewanego w centrali wentylacyjnej i mieszanie go ze strumieniem powietrza nawiewanego. Proces ten realizowany jest poprzez tzw. komorę mieszania. 

 
Rys. 1. Recyrkulacja - mieszanie strumieni powietrza zewnętrznego i wywiewanego: Z - parametry powietrza zewnętrznego, Z1 - parametry po nagrzaniu powietrza przez nagrzewnicę wstępną, P - parametry powietrza wewnętrznego, M - punkt mieszania odpowiadający parametrom powietrza przy recyrkulacji wynoszącej 50% 

2. Rekuperacja - jest to wymiana ciepła odbywająca się poprzez przeponę oddzielającą oba czynniki. W procesie tym strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykają się bezpośrednio z sobą. Do urządzeń wentylacyjnych pracujących na tej zasadzie możemy zaliczyć: 
- wymienniki płytowe, krzyżowe, 
- wymienniki rurowe, 
- wymienniki spiralne, krzyżowe, 
- układy dwóch wymienników z pompą cyrkulacyjną, 
- wymienniki typu rurka ciepła (heat pipe). 
3. Regeneracja - realizowana jest w urządzeniach których konstrukcja pozwala na przemienne omywanie tej samej powierzchni wymiennika przez strumienie powiet- rza nawiewanego i wywiewanego. Może w nich zachodzić wymiana ciepła i masy (odzysk wilgoci): 
- wolnoobrotowe wymienniki ciepła jawnego, 
- wolnoobrotowe wymienniki ciepła całkowitego (jawne i utajone), 
- szybkoobrotowe wymienniki ciepła. 
4. Pompy ciepła 

Komora mieszania 
   Komora mieszania jest to sekcja, w centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej, wyposażona w przepustnice regulacyjne umożliwiające doprowadzenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego. Pozostałą część powietrza stanowi powietrze recyrkulacyjne, które zawracane jest z wyciągu do nawiewu i przetłaczane dalej wraz z zewnętrznym. W najprostszym przypadku może to być układ o stałej proporcji powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego. Proporcja ta może być zmieniana bezpośrednio poprzez ręczne ustawienie pozycji przepustnicy powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego, zdalnie przez ustawienie za pomocą potencjometru wartości sygnału sterującego siłownikami przepustnic lub też przez układ sterujący. 
   Układ z zastosowaniem komory mieszania pozwala na zmniejszenie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W tym przypadku nagrzewnica i chłodnica mogą mieć mniejszą moc ze względu na mniejszą ilość powietrza zewnętrznego. 
   Należy jednak pamiętać, że parametry w komorze zmieszania powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego mogą leżeć poniżej punktu rosy wg wykresu h-x Moliera. Nastąpi wtedy wykroplenie wilgoci. W takim wypadku należy stosować odpowiednie zabezpieczania, np.: nagrzewnicę wstępną  
   Stosowanie recyrkulacji w wentylacji jest jednak ograniczone wytycznymi związanymi z jakością powietrza nawiewanego do pomieszczeń, np. w szpitalach. Należy również pamiętać o zapewnieniu minimum 20% powietrza zewnętrznego.